Erhverv

Handelsbetingelser

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. BAGGRUND
2. SKOVSPONSOR.DK’S PLANTNING OG PLEJE AF SKOV
3. SKOVBEVIS
4. SKOVSPONSORENS BETALING
5. VARIGHED
6. OFFENTLIGGØRELSE MV.
7. MISLIGHOLDELSE
8. ØVRIGE BESTEMMELSER
9. TVISTER
10. UNDERSKRIFTER

Download handelsbetingelser og bilag

Hent handelsbetingelser i pdf format samt bilag via knappen nedenfor

1. BAGGRUND 

1.1 Skovsponsor.dk har en mission om at bidrage til et klimaneutralt Danmark og accelerere den grønne omstilling ved at sammenføre skovsponsorer fra er hvervslivet med jordejere for at etablere, pleje og udvikle nye og eksisterende  skove i Danmark. Målet er at plante mindst seks millioner træer inden 2030 for at skabe en bedre og renere planet. Skovsponsor.dk ønsker at bidrage til Danmarks langsigtede 2050 mål om at være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke  udledes mere drivhusgas, end der optages. Dette gennemføres ved, at skovsponsorer gives mulighed for at nedsætte deres klimaaftryk ved at plante og pleje skov og naturarealer, med et formål om at optage og binde CO og dermed bidrage til et renere klima. 

1.2 Skovsponsoren er en [kort beskrivelse af Kundens virksomhed]. Skovsponsoren ønsker at bidrage økonomisk til at plante og bevare skov i Danmark og derved  bidrage til den sag, der er beskrevet i pkt. 1.1.  

1.3 På den baggrund indgår Parterne hermed denne skovsponsoraftale (“Aftalen“) om skovsponsorens betaling for plantning og pleje af et areal med CO-reducerende  og/eller biodiversitetsfremmende skov, som nærmere beskrevet nedenfor. 

2. SKOVSPONSOR.DK’S PLANTNING OG PLEJE AF SKOV 

2.1 Skovsponsor.dk har overordnet set tre forskellige skovmodeller, som tilbydes til  skovsponsorer:  

  • Biodiversitetsskoven 
  • Blandingsskoven 
  • Klimaplantagen

Modellerne er beskrevet nærmere i bilag 1.  

2.2 Skovsponsoren har valgt et konkret skovareal i Danmark, som beskrevet i bilag  2. Bilag 2 indeholder bl.a. oplysning om: 

(i) Den valgte skovmodel,  

(ii) Størrelsen af det sponsorerede skovareal,  

(iii) Den geografiske placering af det pågældende skovareal 

(iv) Den konkrete pris for plantning og efterfølgende pleje af skovarelet 

2.3 Skovsponsoren betaler for dels klargøring, plantning, (om)plantning samt den løbende pleje af skovarealet. Den løbende pleje består bl.a. i vedligeholdelse af  skovarealet og beskyttelse af skovarealet mod angreb fra dyr, svampe, bakterier, vira og lign.

 

2.4 På Skovsponsor.dk’s hjemmeside (www.skovsponsor.dk/vores-skove) kan man finde information om, hvordan Skovsponsor.dk plejer og vedligeholder skovene. Naturens gang samt og kontrolleret tynding af skoven forventes at nedbringe mængden af træer pr. hektar med ca. 1-2 % om året, hvilket skovsponsoren er  indforstået med. Vedligeholdelsen, beskyttelsen og plejningen af skovarealet  sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for bæredygtig skovdrift samt i forhold til den valgte skovmodel, jf. pkt. 2.1. 

2.5 Skovsponsor.dk garanterer, at skovarealet ikke bliver helt eller delvist fældet, før det giver CO-mæssig mening, dvs. træer må først fældes, når træernes CO-optag er på en faldende kurve, og det i det hele taget vil være hensigtsmæssigt af hensyn til optimering af den valgte model, jf. pkt. 2.1. 

2.6 For en ordens skyld bemærkes, at skovsponsoren ikke opnår ejerskab til træer eller skovarealer, men finansierer plantning og pleje af træerne og derved bidrager til den danske klimadagsorden, CO-optag og understøttelse af dansk natur. Ejerskabet til skovarealet ligger oftest hos en af Skovsponsor.dk’s underleverandører.  

2.7 Så længe Aftalen er i kraft, er skovsponsoren berettiget til CO-optag og binding for det skovareal nævnt i denne aftales bilag 2. 

3. SKOVBEVIS 

3.1 Skovsponsor.dk vil senest tre måneder efter indgåelse af denne Aftale udstede et skovbevis til skovsponsoren. Skovbeviset er et bevis for, at skovsponsoren yder bidrag til naturen, bæredygtighed og til øget CO-optag, via skovsponsorens betaling for plantning, pleje og beskyttelse af skovarealet. Skovbeviset vil bl.a. indeholde data om det beplantede areal og en uafhængig erklæring fra  Skovsponsor.dk’s revisor, som bekræfter pålideligheden af oplysningerne om det beplantede areal.  

4. SKOVSPONSORENS BETALING 

4.1 Skovsponsorens betaling består dels af en up front-betaling for plantningen af skovarealet, dels af en løbende betaling af pleje af skovarealet. 

4.2 Bilag 2 indeholder de konkrete priser, som Skovsponsoren betaler for plantning  og pleje af skovarealet, samt betalingsplanen.  

4.3 Skovsponsor.dk har én gang årligt, i januar måned, ret til at regulere den løbende betaling i overensstemmelse med nettoprisindekset (prisen i år 1 er indeks 100).  Skovsponsor.dk har derudover ret til at regulere den løbende betaling én gang årligt, i januar måned, i det omfang uforudsigelige udefrakommende omstændigheder (f.eks. råvareprisstigninger eller lovændringer) har gjort den løbende  plantning, pleje og vedligeholdelse dyrere, dog max 5% om året, og Skovsponsor.dk skal skriftligt begrunde en anvendelse af denne ret til ekstraordinær regulering af den løbende betaling. 

4.4 Betaling fra skovsponsoren til Skovsponsor.dk sker i henhold til fakturaer ud stedt af Skovsponsor.dk. Betalingsfristen er 14 dage netto. 

5. VARIGHED 

5.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter.  

5.2 Aftalen er uopsigelig i 5 år fra underskriftstidspunktet, hvorefter den kan opsiges af hver part med 24 måneders varsel til udgangen af en måned.  

6. OFFENTLIGGØRELSE MV. 

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er hver part berettiget til at offentliggøre dette samarbejde, f.eks. ved at vise den anden parts logo på sin hjemmeside, eller lave et opslag eller lign. om samarbejdet. Ligeledes er hver  part berettiget til at nævne den anden parts navn i interviews eller lign. med dagspressen, men skal respektere at aftalens økonomi og omfang er fortroligt. 

6.2 Øvrige mere dybdegående udtalelser til dagspressen og lign. om parternes samarbejde skal dog aftales forudgående med den anden part, både for så vidt angår indhold, tidspunkt og format.  

7. MISLIGHOLDELSE 

7.1 Hver part er berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning pga. væsentlig misligholdelse fra den anden parts side, hvis: 

  1. a) Den anden part væsentligt har misligholdt Aftalen og ikke har standset eller afhjulpet misligholdelsen inden for 10 dage efter at have modtaget påkrav  herom fra den ikke-misligholdende part derom (gælder kun hvis misligholdelsen efter sin natur kan standses eller afhjælpes), og det bemærkes, at  udeblivelse eller forsinkelse med betaling anses for væsentlig misligholdelse.
  2. b) En part bliver insolvent eller tages under konkursbehandling eller en anden lignende form for insolvensbehandling.
  3. c) Såfremt skovsponsoren overdrager rettigheder eller pligter under Aftalen uden at have indhentet Skovsponsor.dk’s forudgående samtykke hertil i  overensstemmelse med Aftalen er Skovsponsor.dk berettiget til at opsige aftalen 

7.2 Virkningen af en ophævelse af Aftalen er, at alle rettigheder eller forpligtelser under Aftalen ophører med øjeblikkelig virkning. 

7.3 Den misligholdende part er erstatningspligtig over for den anden part efter dansk rets almindelige regler.

 

8. ØVRIGE BESTEMMELSER 

8.1 Parterne vil undersøge mulighederne for andre former for kommercielt samarbejde, herunder f.eks. muligheder for aktivering af skovsponsorens kunder  (f.eks. en “klik et træ”-kampagne eller lign.).  

8.2 Hvis der indtræder en force majeure-situation, er den ramte part fritaget for at opfylde sine forpligtelser under Rammeaftalen indtil force majeure-situationen ophører.  

8.3 Hvis der vedtages ny lovgivning, som i væsentligt omfang besværer, fordyrer eller umuliggør opfyldelsen af en parts forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, er den ramte part berettiget til at ændre leverings-forpligtelsen eller visionen tilsvarende, uden at dette påvirker Rammeaftalen i øvrigt. 

8.4 Ingen af parterne må overdrage rettigheder eller forpligtelser under denne Rammeaftale til tredjemand uden den anden parts forudgående samtykke.  

8.5 Fortrolighed: Det konkrete indhold af denne Aftale er som udgangspunkt fortroligt, jf. dog pkt. 5.1, og parterne skal derfor holde indholdet fortroligt.  

9. TVISTER 

9.1 Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister om denne Aftale i mindelighed ved forhandling.  

9.2 Enhver tvist om denne Aftale, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole efter dansk ret.