Erhverv

Jordejerbetingelser

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. BAGGRUND
2. AFTALEINDGÅELSE OG FORHOLDET TIL SKOVSPONSOR.DK’S KUNDER
3. JORDEJERENS YDELSER 
4. SKOVSPONSOR.DK’S YDELSE – BETALING TIL JORDEJEREN
5. VARIGHED OG RETTIGHEDER 
6. EJERSKAB CO2 OPTAG OG LAGER 
7. FORSIKRING 
8. MISLIGHOLDELSE
9. DOKUMENTATION FOR KUNDENS SKOV 
10. ØVRIGE BESTEMMELSER
11. TVISTER

Download jordejerbetingelser og bilag

Hent jordejerbetingelser i pdf format samt bilag via knappen nedenfor

1. BAGGRUND

1.1 Jordejeren er en virksomhed, som ejer jord i Danmark og [indsæt beskrivelse af Jordejerens virksomhed].

1.2 Skovsponsor.dk´s mission er at bidrage til et klimaneutralt Danmark og accelerere den grønne omstilling ved at sammenføre skovsponsorer fra erhvervslivet med jordejere for at etablere, pleje og udvikle nye og eksisterende skove i Danmark. Målet er at plante mindst seks millioner træer inden 2030 for at skabe en bedre og renere planet. Skovsponsor.dk ønsker at bidrage til Danmarks langsigtede 2050 mål om at være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget. Dette gennemføres ved at skovsponsorer gives mulighed for at nedsætte deres klimaaftryk og bidrage til en renere atmosfære ved at købe plantning og pleje af CO-reducerende træer via Skovsponsor.dk. Skovsponsor.dk’s kunder/skovsponsorer kaldes herefter en “Kunde” (i bestemt eller ubestemt form, ental eller flertal, etc.).

1.3 Parterne ønsker at indgå et samarbejde om Jordejers levering af de skov- og naturarealer, som Skovsponsor.dk skal bruge som led i den pkt. 1.2 beskrevne forretning.

1.4 Jordejer har ved aftalens indgåelse afsat et bestemt geografisk område til Skovsponsor.dk´s disposition som Skovsponsor.dk kan indgå kundeaftaler omkring. Skovsponsor.dk har eksklusivitet over området i minimum 3 plantingssæsoner.

1.5 Skovsponsor.dk planlægger at indgå aftaler med en række jordejere, som på hovedsagelig tilsvarende vilkår (afhængig af forhandlingerne med den enkelte jordejer) skal være underleverandører i Skovsponsor.dk’s aftaler med deres Kunder.

2. AFTALEINDGÅELSE OG FORHOLDET TIL SKOVSPONSOR.DK’S KUNDER

2.1 Skovsponsor.dk giver, via samarbejdet med Jordejeren, Kunderne mulighed for at medvirke til at etablere ny skov i Danmark og at opnå adgang til CO-optag og binding via skovarealer. Endvidere kan Kunden understøtte biodiversitet i den danske natur. Kunderne opnår ikke ejerskab til træer eller skovarealer, men Kunden betaler for plantning og pleje af træerne og bidrager derigennem til den danske klimadagsorden, CO-reduktion og understøttelse af dansk natur. Når der i denne Rammeaftale omtales en Kundes “køb” af skov eller lignende, er det således ikke udtryk for, at Kunden rent faktisk opnår ejerskab til skoven. Ejerskabet ligger som oftest hos en underleverandør, såsom Jordejeren, og det kan endvidere ikke udelukkes, at Skovsponsor.dk på sigt også selv vil komme til at eje jord, skov, etc.

2.2 Alt efter det konkrete indhold af aftalen med Kunden har Skovsponsor.dk behov for forskellige ydelser fra Jordejeren. Der henvises til afsnit 3 herom. Side 3

2.3 Inden Skovsponsor.dk underskriver en aftale med en Kunde om plantning og pleje af et antal træer, vil Skovsponsor.dk orientere Jordejeren om den forestående kundeaftale, og derved give Jordejeren et tilbud om levering af jord mod betaling. Tilbuddet sker i form af, at Skovsponsor.dk udfylder det som bilag 1 – det vedlagte skema, som indeholder en række informationer om den potentielle ordre. Prisen mellem Skovsponsor.dk og Jordejeren fastsættes i en overensstemmelse med den  vedhæftede prisliste i bilag 2, som fremgår af skemaet. Jordejerens svar på tilbuddet kan enten være en accept eller et afslag.

2.4 Jordejeren tiltræder aftalen ved skriftligt at acceptere tilbuddet i skemaet. Tiltrædelsen udgør en betinget aftale mellem Skovsponsor.dk og Jordejeren, som er reguleret af de generelle vilkår, der fremgår af denne Rammeaftale og de specifikke vilkår, der fremgår af skemaet og er betinget af, at Skovsponsor.dk indgår den forestående aftale med Kunden.

2.5 Når Jordejeren har tiltrådt aftalen, har Skovsponsor.dk mulighed for at underskrive aftalen med Kunden, hvilket Jordejeren vil modtage underretning om straks efter underskrivelsen. Når Jordejeren har modtaget en sådan underretning fra Skovsponsor.dk anses aftalens betingelser for opfyldt, og Parterne har dermed indgået en endelig aftale.

2.6 Hvis Jordejeren efter at have modtaget tilbud fra Skovsponsor.dk om en forestående kundeaftale, jf. pkt. 2.3-2.4, ikke kan levere Kundens efterspurgte skovareal eller ikke kan levere det inden for de fastsatte priser i bilag 2, skal Jordejeren afslå tilbuddet fra Skovsponsor.dk hurtigst muligt og altid senest inden for 14 hverdage.

3. JORDEJERENS YDELSER

3.1 Jordejerens hovedydelser består i dels at stille det nødvendige jord-, skov- eller naturareal til rådighed for, at Skovsponsor.dk kan opfylde sine forpligtelser over for Kunderne, dels at forestå den løbende vedligeholdelse, beskyttelse og pleje af de træer, som hver Kunde har købt via Skovsponsor.dk. Enhver ordrebekræftelse omfatter som minimum disse ydelser.

3.2 Skovsponsor.dk har overordnet tre forskellige skovmodeller, som tilbydes til Kunder:

  • Biodiversitetsskoven
  • Blandingsskoven
  • Klimaplantagen

Modellerne er beskrevet nærmere i bilag 3.

3.3 Uanset hvilket produkt, jf. pkt. 3.2, Kunden sponsorerer, er det en forudsætning, at der er tale om enten skov- eller naturarealer, som Jordejeren (eller et af Jordejerens koncernforbundet selskab) ejer i forvejen, eller som Jordejeren erhverver fra tredjemand i forbindelse med tiltrædelse af aftalen.

3.4 Hvis der er tale om etablering og nyplantning af skov på ikke tidligere skovområder, består Jordejerens ydelse i at udpege og/eller erhverve et passende naturareal, som ikke tidligere har været skov, at klargøre arealet til plantning af træer, at plante det aftalte antal træer, og derefter at vedligeholde, beskytte og pleje skoven, jf. nærmere herom i pkt. 3.7. Klargøring omfatter bl.a. Side 4 eventuel omlægning af jordarealet fra fx agerjord til skov og indkøb af nye træer (stiklinger) og plantning af dem.

3.5 Hvis der er tale om køb af omplantning af eksisterende skov, består Jordejerens ydelse i at udpege og/eller erhverve et passende stykke skov, omplante de CO-optimerede træer og/eller plante nye træer på skovarealet (også efter nærmere aftale med Skovsponsor.dk), og derefter vedligeholde, beskytte og pleje skoven, jf. nærmere herom i pkt. 3.7.

3.6 Hvis der er tale om etablering af skovområder med biodiversitet som fokus, består Jordejerens ydelse i – med biodiversitet som fokus – at udpege og/eller erhverve et passende naturareal, at planlægge og klargøre arealet til plantning af træer, at plante det aftalte antal træer, og derefter at vedligeholde, beskytte og pleje skoven, jf. nærmere herom i pkt. 3.7.

3.7 Vedligeholdelse, beskyttelse og pleje af træerne:
3.7.1 Jordejeren er i alle tilfælde ansvarlig for vedligeholdelse, beskyttelse og pleje af skovarealerne og træerne i henhold til modellen som beskrevet i bilag 3. Jordejeren vælger selv, om Jordejeren vil anvende sit eget personale eller antage en professionel tredjemand, for hvem Jordejeren hæfter over for Skovsponsor.dk, til at varetage opgaven. Jordejer skal orientere Skovsponsor.dk om den valgte løsning og dokumentere overfor Skovsponsor.dk at plantning og pleje vil blive udført efter gældende lovgivning og certificering.

3.7.2 Jordejeren skal arbejde for at beskytte skovarealerne mod angreb fra dyr, svampe, bakterier, vira o.l., og tage alle rimelige og nødvendige foranstaltninger i den forbindelse.

3.7.3 Jordejerskal inden for [4 uger] efter, at Skovsponsor.dk har indgået aftalen med Kunden, udarbejde og levere en 30-års plan for plantning, vedligeholdelse, beskyttelse og pleje af Kundens skovareal. Planen skal indeholde en kort beskrivelse af de forventede handlinger til vedligeholdelse mv., herunder fx jordbearbejdning, oprilning, eventuel gødning, sygdomstjek, eventuel etablering af søer og skovenge, murbygning og skovbryn. Planen skal desuden angive et forventet tidspunkt for disse handlinger til at sikre og fremme træernes sundhed og udvikling af naturarealerne. Skovsponsor.dk vil dele planen med skovsponsorer, da dette er en del af Skovsponsor.dk’s forpligtelser over for Kunden.

3.7.4 Plantningen af træer og skovrejsningskultur skal ske i overensstemmelse med den valgte skovmodel, jf. bilag 3.

3.7.5 Naturens gang samt kontrolleret tynding af skoven forventes at nedbringe mængden af træer pr. hektar med 1-2 % om året, hvilket Skovsponsor.dk og Kunden er indforstået med, Side 5.

3.7.6 Jordejeren skal vedligeholde, beskytte og pleje træerne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og for bæredygtig skovdrift samt i forhold til den valgte model, jf. bilag 3.

3.8 Fældning af træer:
3.8.1 Jordejeren vurderer og beslutter, hvornår et eller flere træer/skovarealer bør fældes. Dog er det ikke tilladt at fælde skov, før det CO-mæssigt giver mening, dvs. træer må først fældes, når træernes CO-optag er på en faldende kurve, og det i det hele taget vil være hensigtsmæssigt af hensyn til optimering af den valgte model, jf. bilag 3. Jordejer er ansvarlig for relevant dokumentation herfor. Dog undtaget jf. pkt. 3.7.5 og 3.7.6.

3.9 Bevaring af træerne:
3.9.1 Jordejeren skal sikre bevaring af de træer/skovarealer, som omfattes af denne Rammeaftale. Det betyder f.eks at Jordejeren: a) alene må foretage fældning, hvis det sker i overensstemmelse med Rammeaftalen, og b) alene må sælge de omfattede jord-, skov- eller naturarealer til tredjemand, hvis skovområdet er blevet pålagt eller vil blive pålagt fredskovspligt eller området tinglyses som blivende skov eller naturområde.

3.9.2 Hvis Jordejeren går konkurs eller tages under en anden lignende type insolvensbehandling, er Skovsponsor.dk berettiget til at erhverve skovarealet fra konkursboet til markedspris minus 10 %.

4. SKOVSPONSOR.DK’S YDELSE – BETALING TIL JORDEJEREN

4.1 Skovsponsor.dk´s betaling til Jordejeren for opfyldelsen af de i pkt. 3 nævnte ydelser afhænger af indholdet af den konkrete kundeaftale.

4.2 Som udgangspunkt vil betalingen til Jordejer bestå af en kvartalsvis løbende betaling med terminer henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Prislisten i bilag 2 indeholder, de til enhver tid gældende priser for Jordejerens ydelser for hver type skovareal mv. I visse tilfælde er priserne angivet i bilag 2 som et spænd. Enhver accepteret aftale mellem Jordejer og Skovsponsor.dk indeholder den konkret gældende pris.

4.3 Betaling fra Skovsponsor.dk til Jordejeren sker i henhold til fakturaer udstedt af Jordejeren. Jordejeren er berettiget til at sende en faktura til Skovsponsor.dk hver tredje måned dækkende de forudgående 3 måneders ydelser. Betalingsfrist skal være 14 dage netto.

5. VARIGHED OG RETTIGHEDER

5.1 Rammeaftalen træder i kraft på underskriftstidspunktet, Side 6.

5.2 Rammeaftalen kan opsiges efter 12 måneders varighed med et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af en måned, jf. dog pkt. 5.3.

5.3 Områder hvorpå der foreligger en kundeaftale, er for Jordejeren uopsigelige så længe Kunden ønsker at bibeholde sponsoratet og indtil Skovsponsor.dk’s forpligtelse over for Kunden er opfyldt. Jordejeren er bekendt med, at kundeaftaler som udgangspunkt har en varighed på mindst 5 år med efterfølgende 24 måneders opsigelsesvarsel og Skovsponsor.dk har påtaget sig en forpligtelse i en tilsvarende periode.

5.4 Såfremt Skovsponsor.dk indgår kundeaftaler i opsigelsesperioden skal Jordejer acceptere kundeaftalen og levere i henhold til Rammeaftalen. Ophørstidspunktet for Rammeaftalen vil derfor afhænge af indholdet af den enkelte kundeaftale.

6. EJERSKAB CO2 OPTAG OG LAGER

6.1 For at undgå enhver tvivl, er Parterne enige om, at Jordejeren (eller et med Jordejeren koncernforbundet selskab) ejer de natur- og skovarealer, herunder de træer, der omfattes af denne Rammeaftale.

6.2 Retten til CO optag og binding tilfalder Kunden i dennes aftaleperiode, herefter tilfalder den Skovsponsor.dk i dennes aftaleperiode. Efter udløb af aftale mellem Skovsponsor.dk og Jordejeren, tilfalder CO optag og binding Jordejeren.

7. FORSIKRING

7.1 Jordejeren skal have en standard stormfaldsforsikring, der dækker skade på privat skov i henhold til lov om stormflod og stormfald.

8. MISLIGHOLDELSE

8.1 Hver Part er berettiget til at ophæve Rammeaftalen eller en kundeaftale med øjeblikkelig virkning pga. væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, hvis: a) Den anden Part væsentligt har misligholdt Rammeaftalen og/eller en Kundeaftale og ikke standset eller afhjulpet misligholdelsen inden for 10 dage efter at have modtaget påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part derom (gælder kun hvis misligholdelsen efter sin natur kan standses eller afhjælpes); b) En Part bliver insolvent eller tages under konkursbehandling eller en anden lignende form for insolvensbehandling; c) Jordejeren overdrager rettigheder eller pligter under Rammeaftalen eller en ordrebekræftelse uden at have indhentet Skovsponsor.dk’ forudgående samtykke hertil i overensstemmelse med Rammeaftalen; eller side 7, d) Jordejeren overdrager natur- eller skovarealer, som er genstand for denne Rammeaftale eller en ordrebekræftelse, til tredjemand, i strid med denne Rammeaftale.

8.2 Virkningen af en ophævelse af Rammeaftalen eller en ordrebekræftelse er, at alle rettigheder eller forpligtelser under Rammeaftalen eller den enkelte ordrebekræftelse skal ophøre med øjeblikkelig virkning.

8.3 En Part, der er berettiget til at ophæve Rammeaftalen eller en ordrebekræftelse, jf. pkt. 8.1, kan frit vælge, om ophævelsen skal gælde for Rammeaftalen eller en konkret kundeaftale. Hvis den ikke-misligholdende Part ophæver Rammeaftalen, gælder ophævelsen for samtlige underliggende ordrebekræftelser. Hvis den ikke-misligholdende Part ophæver en ordrebekræftelse, gælder ophævelsen alene den ophævede ordrebekræftelse. Den ikke-misligholdende Part kan alene ophæve den kundeaftale, som er blevet misligholdt (dvs. Parten kan ikke ophæve en eller flere andre kundeaftaler, som ikke er misligholdt, medmindre Parten vælger at ophæve Rammeaftalen i hvilket tilfælde ophævelsen gælder samtlige kundeaftaler mellem Parterne).

8.4 Den misligholdende Part er erstatningspligtig over for den anden Part efter dansk rets almindelige regler.

9. DOKUMENTATION FOR KUNDENS SKOV

9.1 Når Skovsponsor.dk har indgået aftale med en Kunde, er Skovsponsor.dk forpligtet til at udstede et skovbevis til Kunden. Skovbeviset er et diplom og et bevis for, at Kunden yder bidrag til naturen, bæredygtighed og til øget CO– optag, via Kundens betaling for plantning, pleje og beskyttelse af træer. Diplomet vil bl.a. indeholde data om det beplantede areal og en uafhængig erklæring fra Skovsponsor.dk´s revisor, som bekræfter pålideligheden af oplysningerne om det beplantede areal.

10. ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1 Hvis der indtræder en force majeure-situation, er den ramte Part fritaget for at opfylde sine forpligtelser under Rammeaftalen i så lang tid, indtil force majeuresituationen ophører.

10.2 Hvis der vedtages ny lovgivning, som i væsentligt omfang besværer, fordyrer eller umuliggør opfyldelsen af en Parts forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, er den ramte Part berettiget til at ændre leverings-forpligtelsen eller visionen tilsvarende, uden at dette påvirker Rammeaftalen i øvrigt.

10.3 Ingen af Parterne må overdrage rettigheder eller forpligtelser under denne Rammeaftale til tredjemand uden den anden Parts forudgående samtykke. Side 8

11. TVISTER

11.1 Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister om denne Rammeaftale eller en ordrebekræftelse i mindelighed ved forhandling.

11.2 Enhver tvist om denne Rammeaftale eller ordrebekræftelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole efter dansk ret.