For jordejere

Udlej din jord til skovsponsor.dk

Vi forbinder sponsorvirksomheder med jordejere for at plante skov til glæde for klimaet.

Sådan fungerer det

Hvis du eller din virksomhed ejer jord som I ønsker tilplantet med skov, så kontakt Skovsponsor.dk, som konstant er på udkig efter landbrugsjord / lavbundsjorde, hvor der kan rejses ny skov til glæde og gavn for klimaet.

Når skoven er etableret, vil du modtage en årlig leje for din jord i henhold til Skovsponsor.dk’s generelle vilkår som du kan læse her: Skovsponsor Jordejer kontrakt.

Inden du kontakter os, skal du forberede dig på følgende:

Jordstykket må ikke være listet som uønsket skovrejsningsområde.

Du skal acceptere at jordstykket skal gøres fredskovspligtigt.

Jordstykket skal være på minimum 2 hektar.

Skovrejsningsmodeller

Læs om vores skove

Skovsponsor.dk har 3 forskellige skovrejsnings modeller, som du kan studere nærmere herunder. Skovsponsor.dk’s kunder vælger frit mellem de 3 modeller, hvilket betyder at din jord skal være egnet til at etablere skov og natur efter mindst 1 af de 3 modeller.

Biodiversitetsskoven

I Biodiversitetsskoven er det primære fokus på udvikling af biodiversitet. Op til 50% af skovens areal vil blive udviklet til ny lysåben natur (eng, hede, mose o.lign). Der vil blive genskabt vandhuller og andre vådområder i skoven. En væsentlig del af skoven vil blive etableret ved naturlig tilgroning, og resten ved plantning af ekstensive skovrejsningskulturer. Der vil kun blive anvendt danske hjemmehørende træarter, og halvdelen af skovens bevoksede areal skal på sigt udlægges som urørt skov.

Blandingsskoven

I Blandingsskoven sammensættes skoven, så der er balance mellem CO-optag og udvikling af biodiversitet. Skoven er en blandet løv- og nåleskov, og ca. 10% af arealet, udvikles til lysåben natur. 25% af skovens areal tilplantes med danske hjemmehørende træarter. Skovens bevoksninger vil alle være blandingsbevoksninger. Der hvor der er egnede frøtræer, vil mindre dele af skoven blive etableret ved naturlig tilgroning. På lang sigt udvikles skoven til at have et vedvarende skovdække, og vil drives efter principperne for naturnær skovdrift.

Klimaplantagen

I Klimaplantagen er det primære fokus på maksimal optag og binding af CO2. Hovedparten af arealet tilplantes med højtydende nåletræarter, som f.eks. douglasgran, grandis, lærk, sitkagran mv. Løvtræarter vil blive plantet i skovbryn, samt indgå i bestandsbevoksninger på lokaliteter, hvor vækstforholdene er gode. Der anvendes min. 3 forskellige træarter i selve skoven (excl. skovbryn), men ikke nødvendigvis i de enkelte bevoksninger i skoven.

Kontakt os for at høre nærmere

Hvis du har jord, du ønsker beplantet med skov, hører vi gerne fra dig. Sammen kan vi etablere en ny skov og støtte klimakampen, ved at bidrage til mindre CO i atmosfæren. Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder.