Spørgsmål

Find alle vores oftest stillede spørgsmål nedenfor. Hvis du ikke kan finde svaret på det du leder efter kan du altid kontakte os via knappen:

Generelt

Ejer Skovsponsor.dk skovområder og jorde selv?

Nej, Skovsponsor.dk ejer ikke områderne selv. Vores mission er at sammenføre skovsponsorer med jordejere for at etablere mere ny skov i Danmark, samt for at pleje og udvikle eksisterende skovområder, med fokus på biodiversitet samt optimering af CO optag.

Kan jeg købe aflad for min CO2 udledning via Skovsponsor.dk?

Skovsponsor.dk’s mission er ikke at sælge aflad og dermed give vores kunder god samvittighed i forhold til at forurene. Skovsponsor.dk opfordrer virksomheder og privatpersoner til at reducere klimaaftrykket generelt. Skovrejsning er imidlertid en god måde at øge optaget af CO, og dermed bremse den negative udvikling som en global overproduktion af CO har medført.

Hvorfor er det nødvendigt at rejse skove?

Siden industrialiseringen i 1800-tallet er vores udledning af drivhusgassen CO konstant steget. Nu er situationen så alvorlig, at store klimaforandringer ses tydeligt verden over. Det skyldes at naturen ikke længere kan nå at optage den mængde CO som vi udleder. Derfor må vi gøre hvad der er muligt for at sikre mere natur, der kan optage CO så vi kan bremse den negative udvikling.

Netop skovrejsning er den mest effektive måde at optage og lagre CO, og verdens skove siges at absorbere 40% af den menneskabte CO.

Ønsker du at se mere så følg linket til videoen ”En Bekvem Sandhed”, der er produceret at Forestry Commission, som er den engelske pendant til Skov- og Naturstyrelsen.
https://www.trae.dk/artikel/video-en-bekvem-sandhed/

Hvor meget CO2 optager en skov?

Ifølge Københavns Universitet er der ikke ét endegyldigt tal for CO optaget i en skov. Flere faktorer spiller ind såsom jordbunde, træarter, skovens alder og forvaltning. Københavns Universitet konkluderer dog at ny skovrejsning, som den er gennemført siden 1990, vil have en gennemsnitlig kulstofbinding på 17 t CO per hektar/år.

Link: https://ign.ku.dk/ansatte/skov-natur-biomasse/?pure=da%2Fpublications%2Fkulstofbinding-ved-skovrejsning(60b51204-0521-4de1-ae3c-8cd6bcd6836d).html

Skovsponsor.dk arbejder med 3 forskellige skovrejsnings modeller:

 • Biodiveristetsskoven
 • Blandingsskoven
 • Klimaplantagen

Modellerne er forskellige ift. biodiversitet og deres CO optag. Modellerne optager fra 5-16 tons CO per hektar/år.
Link: Skovmodeller

Hvor længe bliver træerne stående i skoven?

Skovsponsor.dk indgår aftaler med skovsponsorer, der skal binde sig til at sponsorere  skoven i minimum 5 år. Skovsponsor.dk forpligter sig efterfølgende i en tilsvarende periode. Herudover indgår Skovsponsor.dk kun aftaler med jordejere, der forpligter sig til at lade træerne gro indtil den oprejste skov har en faldende CO kurve, og det derved giver mening at starte cyklussen forfra – hvilket oftest er hvert 30-40 år. Dog vil der løbende blive tyndet ud i skovene for at sikre højest muligt CO optag. Det må forventes at antallet af træer pr. hektar falder med 1-2% pr. år.

Hvornår fældes træerne og hvorfor?

Nogle træarter vil blive fældet inden der er gået 40 år, hvilket skyldes at det CO mæssigt kan være fornuftigst at starte cyklussen forfra. Skovsponsor.dk vil sikre at de fældede træer i størst muligt omfang, vil blive brugt som bygningsmaterialer og møbler. Skovsponsor.dk indgår kun et  samarbejde om skovrejsning med jordejere der enten er FSC- eller PEFS certificeret, hvilket er garanti for bæredygtig skovdrift.

Hvor meget CO2-udleder en virksomhed?

Hvor meget CO, en virksomhed udleder, kan være svært at afgøre præcist. Skovsponsor.dk vurderer ikke din virksomheds fulde CO udledning, men kan bl.a. henvise til Kåre Press-Kristensen hos Rådet for Grøn omstilling for nærmere herom.

Link: https://rgo.dk/om-os/medarbejdere/

Kan jeg selv bestemme hvilke træarter jeg ønsker?

Nej, du kan ikke bestemme hvilke træarter der bruges i skovene. Skovsponsor.dk arbejder som standard med 3 forskellige skovmodeller: Biodiversitetsskoven, Blandingsskoven og Klimaplantagen. Skovmodellerne giver et klart billede af hvordan skovene sammensættes.

Link: Skovmodeller

Kan jeg selv bestemme hvordan træerne plantes?

Skovsponsor.dk tilbyder at planlægge og plante logo skove så træerne eller de lysåbne arealer formes således, at man kan se dit navn eller logo fra luften. Det vil oftes ske i sammenhæng med Skovsponsor.dk’s 3 forskellige skovmodeller: Biodiversitetsskoven, Blandingsskoven og Klimaplantagen.

Link: Skovmodeller

Får jeg et skovdiplom når jeg sponsorere en skov via Skovsponsor.dk?

Ja, som skovsponsor får du et skovdiplom med en klar angivelse (geo-lokation) af hvor skoven er plantet, samt revisor dokumentation for at træerne er plantet og alene er sponsoreret af dig.

Har jeg adgang til skoven?

Skovsponsor.dk vil altid følge lovgivningen på området. Når man planter ny skov eller naturområder, så er det vigtigt at området får fred til at udvikle sig i harmoni med miljøet. Det tager nogle år før en skov er vokset sig stærk nok til at kunne modtage besøgende. Ydermere vil biodiversiteten blive udfordret med for mange besøgende, så som udgangspunkt tilbyder Skovsponsor.dk kun besøg efter aftale.

Hvordan plejes skovene?

Ved etablering af Blandingsskov og Klimaplantage forlanger Skovsponsor.dk at jordejeren pålægger jorden fredsskovspligt, hvilket sikre at der på arealet vil være skov i al fremtid. Jordejeren skal dermed følge Skovloven. Ydermere arbejder Skovsponsor.dk kun med jordejere der er FSC eller PEFC certificeret, som er en garanti for bæredygtig skovdrift.

Link:

https://www.pefc.dk

https://dk.fsc.org/dk-dk

Hvordan ved jeg at skovrejsning via Skovsponsor.dk gør en forskel?

Skovsponsor.dk ønsker at skabe nye skove i Danmark.  Blandingsskoven og Klimaplantagen vil blive etableret på jorde, der ikke tidligere har været skov. Skovene vil blive pålagt fredskovspligt, hvilket betyder at der vil være skov på området til evig tid. Biodiversitetsskoven kan ligeledes etableres på jorde, der ikke tidligere har været vild natur eller det kan være jorde der opkøbes og fredes til naturen.

Hvorfor skal man som skovsponsor betale et månedligt sponsorat?

Hos Skovsponsor.dk har vi en ambition om få omlagt landbrugsjord til skov. Skovsponsor.dk samarbejder derfor med jordejere, der er villige til at opkøbe/omlægge landbrugsjord til skov og arbejde langsigtet hermed.

Eksempelvis koster en hektar landbrugsjord/agerjord mellem 120-320.000 kr.-, men så snart du planter den til med skov, vil værdien af jorden i de fleste tilfælde falde 40-50%. Værdien af jorden ændres altså kraftigt ved omlægning, som naturligvis skal indregnes i modellen. Ydermere skal jorde klargøres til skovrejsning og derefter plantes og plejes i de efterfølgende mange år.

Det månedlige sponsorat finansierer opkøb, omlægning, forrentning samt plantning og pleje af de nye skove. Ydermere får man som skovsponsor også det Co optag og lager, som skoven producerer. Dette kan bruges i dine  interne regnskaber. Ved ophør af din sponsoraftale bortfalder dette.

Hvem ejer CO2 optaget/bindingen i skoven?

Den som plejer skoven ejer CO optaget og bundet i skoven. Nu længere du plejer skoven, nu mere CO vil den optage. Hvis du ophør at din sponsoraftale bortfalder dit ejerskab af CO og binding. Skovsponsor.dk har ret til at overdrage fremtidigt optag og lager til tredjemand.

Hvordan sikrer jeg mig at jeg som sponser får min egen skov som ikke deles med andre?

Skovsponsor.dk garanterer at du som skovsponsor er den eneste sponsor på det tildelte areal. For at verificere dette, vil du som skovsponsor modtage et Skovbevis og en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor.

Skovsponsor.dk tilbyder også at planlægge og plante skoven således at dit navn/logo vil være synligt for luften.

Hvor meget CO2-udleder en gennemsnitsdansker?

Ifølge en rapport udarbejdet af Concito udleder den gennemsnitlige dansker cirka 19 ton CO-ækvavivalenter årligt. Det svarer til ca. X hektar Klimaplantage, hvis der skulle kompenseres for den årlige udledning. Skovsponsor.dk opfordrer både virksomheder og privatpersoner til at reducere klimaaftrykket generelt. Skovrejsning er imidlertid en god måde at øge optaget af CO og dermed bremse den negative udvikling som en global overproduktion af CO har medført.

Hvis du som privatperson gerne vil mindske dit CO aftryk kan du bl.a.:

 • Tage cyklen
 • Udskift diesel/benzin med el-bil
 • Spar på strøm og køb grøn energi
 • Skru ned for varmen
 • Begræns flyrejser
 • Spis mindre kød
 • Køb lokae produkter i sæsonen

Link: https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/stoerre_trivsel_med_mindre_klimabelastning_livsstilskatalog_020117.pdf

Kan privatpersoner sponsorere skove hos Skovsponsor.dk?

Privatpersoner kan sætte ny skovrejsning i gang ved at være træ-donor. Det betyder at du som privatperson donerer træer til plantning i skove. Skovsponsor.dk vil finde en skovsponser (virksomhed), der vil sikre at skoven blive plantet og plejet så den vokser sig stor og stabil.

Co optaget tilfalder skovsponsoren i den periode sponsoren plejer skoven.

Så snart der er sponsoreret 3-4000 træer, vil Skovsponsor.dk finde en skovsponsor og du vil som træ-doner få oplyst hvilken skovsponsor, der vil pleje dit træ.

Får jeg et skovdiplom når jeg donerer et træ?

Ja, du får et skovdiplom når du er træsponsor. Når Skovsponsor.dk har fundet en skovsponsor, der vil sikre at dit træ bliver plantet og plejet, så vi du få oplyst hvor træet er plantet og hvem sponsoren er.

Findes der en standard rammeaftale som Skovsponsor.dk indgår med deres leverandører?

Ja, Skovsponsor.dk ønsker gennemsigtighed og troværdighed og har derfor gjort rammeaftalerne tilgængelige på hjemmesiden.

En kopi findes her Link

Hvilke vilkår indgår Skovsponsor.dk's sponsor aftaler under?

Skovsponsor.dk ønsker gennemsigtigthed og har derfor gjort standardvilkårene tilgængelige på hjemmesiden.

Erhverv

Hvorfor skal man som skovsponsor betale et månedligt sponsorat?

Hos Skovsponsor.dk har vi en ambition om få omlagt landbrugsjord til skov. Skovsponsor.dk samarbejder derfor med jordejere, der er villige til at opkøbe/omlægge landbrugsjord til skov og arbejde langsigtet hermed.

En hektar landbrugsjord/agerjord koster op mod kr. 180.000 mens en hektar eksisterende skov kan købes for kr. 90.000. Værdien af jorden ændres altså kraftigt ved omlægning, som naturligvis skal indregnes i modellen. Ydermere skal jorde klargøres til skovrejsning og derefter plantes og plejes i de efterfølgende mange år. Som skovsponsor binder du dig kun til aftalen i 5 år, hvorefter Skovsponsor.dk og jordejer fortsætter pleje af skoven.

Det månedlige sponsorat finansierer opkøb, omlægning, forrentning samt plant og pleje af de nye skove. Ydermere får man som skovsponser også det Co optag og binding, som skoven producerer. Dette kan bruges i de interne regnskaber. Ved ophør af din sponsoraftale, tilfalder Co optag og binding Skovsponsor.dk, og Skovsponsor.dk har ret til at sælge Co optag og binding til en ny skovsponsor.

Hvordan sikrer jeg mig at jeg som sponser får min egen skov som ikke deles med andre?

Skovsponsor.dk garanterer at du som skovsponsor er den eneste sponsor på det tildelte areal. For at verificere dette vil du som skovsponsor modtage et Skovdiplom, der er underskrevet at statsautoriseret revisor.

Privat

Hvor meget CO2-udleder en gennemsnitsdansker?

Ifølge en rapport udarbejdet af Concito udleder den gennemsnitlige dansker cirka 19 ton CO-ækvavivalenter årligt. Det svarer til ca. X hektar Klimaplantage, hvis der skulle kompenseres for den årlige udledning. Skovsponsor.dk opfordrer både virksomheder og privatpersoner til at reducere klimaaftrykket generelt. Skovrejsning er imidlertid en god måde at øge optaget af CO og dermed bremse den negative udvikling som en global overproduktion af CO har medført.

Hvis du som privatperson gerne vil mindske dit CO aftryk kan du bl.a.:

 • Tag cyklen eller offentlig transport
 • Udskift diesel/benzin med el-bil
 • Spar på strøm og køb grøn energi
 • Skru ned for varmen
 • Begræns flyrejser
 • Spis mindre kød
 • Køb lokal mad i sæsonen

Link: https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/stoerre_trivsel_med_mindre_klimabelastning_livsstilskatalog_020117.pdf

Kan privatpersoner sponsorere skove hos Skovsponsor.dk?

Privatpersoner kan sætte ny skovrejsning i gang ved at være træsponsor. Det betyder at du som privatperson sponserer træer til plantning i skove. Skovsponsor.dk vil finde en skovsponser (virksomhed), der vil sikre at skoven blive plantet og plejet så den vokser sig stor og stabil.

Co optaget tilfalder skovsponsoren i den periode sponsoren plejer skoven.

Så snart der er sponsoreret 3-4000 træer, vil Skovsponsor.dk finde en skovsponsor og du vil som træsponser få oplyst hvilken skovsponsor, der vil pleje dit træ.

Får jeg et skovdiplom når jeg sponserer et træ?

Ja, du får et skovdiplom når du er træsponsor. Når Skovsponsor.dk har fundet en skovsponsor, der vil sikre at dit træ bliver plantet og plejet, så vi du få oplyst hvor træet er plantet og hvem sponsoren er.

Vilkår

Findes der en standard rammeaftale som Skovsponsor.dk indgår med deres Jordejere?

Ja, Skovsponsor.dk ønsker gennemskuelighed og har derfor gjort rammeaftalerne tilgængelige på hjemmesiden.
En kopi findes her.

Hvilke vilkår indgår Skovsponsor.dk's sponsor aftaler under?

Skovsponsor.dk ønsker gennemskuelighed og har derfor gjort standardvilkårene tilgængelige på hjemmesiden.